Usługi notarialne

Oferuję kompleksowe usługi notarialne obejmujące:

  • sporządzanie aktów notarialnych: umowy cywilnoprawne, małżeńskie, oświadczenia o ustanowieniu hipoteki, testamenty, pełnomocnictwa, statuty spółek i inne,

  • sporządzanie aktów poświadczenia dziedziczenia,

  • sporządzanie poświadczenia: dokumentów, podpisów, zgodności z oryginałem, pozostawania przy życiu i innych,

  • sporządzanie protokołów: otwarcia testamentu, zgromadzeń spółek, walnych zgromadzeń akcjonariuszy,

  • sporządzanie protesty oraz weksli,

  • sporządzanie wpisów, odpisów i wyciągów dokumentów,

  • sporządzanie innych aktów wynikających z odrębnych przepisów.

Informacje

Udzielam rzetelnych informacji dotyczących niezbędnych dla sprawy dokumentów. Wszystkie przeprowadzone przeze mnie czynności objęte są klauzulą poufności, w celu zabezpieczenia interesów stron transakcji. Jestem gwarantem zrealizowanych aktów notarialnych, dlatego dbam o dokładne przeanalizowanie i zaopiniowanie spraw.

Czynności wykonuję w języku polskim, a w przypadku jeżeli jedna ze stron nie posługuje się, korzystam z pomocy tłumacza przysięgłego.

 

Figurka Temidy